Archive for the 'kredyt bankowy' Category

Kredyt bankowy

niedziela, lipiec 23rd, 2006

Kredyt bankowy

Kredyt bankowy - operacja polegająca na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony określonej kwoty środków pieniężnych, z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystywanego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją posiada.

Kredyt występuje jedynie w formie bezgotówkowej, pod postacią zapisu na rachunku.

Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe.

W zależności od okresu kredytowania wyróżniamy kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat).

Formy kredytu

 • konsumpcyjny (pożyczka)
 • produkcyjny:
  • obrotowy
  • inwestycyjny - udzielony na sfinansowanie inwestycji - długoterminowy
 • kredyt płatniczy - udzielony jako pomoc finansowa w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań z okresem kredytowania krótszym niż 30 dni
 • dyskontowy - związany z obrotem wekslowym (do 3 miesięcy), polega na wykupie weksla przez bank przed terminem płatności - z potrąceniem odsetek
 • czekowy - na pokrycie sumy czeków rozrachunkowych w przypadku braku środków pieniężnych na rachunku bieżącym kredytodawcy
 • lombardowy - pod zastaw papierów wartościowych, złota i innych wg specjalnych zasad
 • hipoteczny - najczęściej na inwestycje mieszkaniowe.

Funkcje kredytu

 • emisyjna - wprowadzenie pieniądza do obiegu,
 • dochodowa - tworzenie korzyści ekonomicznych i finansowych dzięki powiększeniu skali produkcji, zwiększeniu siły nabywczej firmy,
 • rozdzielcza - kredyt wpływa na wzrost dochodu w danym regionie, branży oraz zwiększa popyt w określonym segmencie rynku,
 • interwencyjna - kredyt jest wykorzystywany jako instrument polityki ekonomicznej,
 • element rynku kapitałowego.

Etapy realizacji umowy kredytu bankowego

 1. Wnioskowanie
 2. Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy
 3. Podjęcie decyzji kredytowej przez bank
 4. Podpisanie umowy
 5. Realizacja kredytu w formie określonej umową

Wniosek kredytowy zawiera:

 • kwotę kredytu
 • cel
 • terminy spłaty
 • informacje o innych kredytach
 • proponowane formy zabezpieczenia

Analiza zdolności kredytowej:

 • osoba fizyczna - majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach,
 • osoba prawna - wiarygodność, zdolność do spłaty, analiza wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania.

Umowa kredytowa określa:

 • strony umowy
 • kwotę i walutę kredytu
 • cel kredytu
 • zasady i termin spłaty kredytu
 • wysokość oprocentowania
 • sposób zabezpieczenia kredytu
 • zakres uprawnień banku
 • termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej
 • wysokość prowizji
 • warunki zmiany i rozwiązania umowy

Prawne formy zabezpieczenia kredytu

 • osobowe:
  • poręczenie – osoba fizyczna lub prawna zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie
  • weksel własny in blanco - kształtuje dodatkową ścieżkę egzekwowania roszczeń banku. Sporządza się deklarację wekslową, wg której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty
  • poręczenie wekslowe (awal)
  • gwarancja bankowa
  • przelew (cesja) wierzytelności - bank kredytujący żąda zadeklarowania przez nabywcę, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu
  • przystąpienie do długu
 • rzeczowe:
  • zastaw na rzeczach i prawach
  • blokada środków na rachunku bankowym - ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania
  • kaucja - wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym
  • bon na okaziciela
  • hipoteka - zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której złożono księgę wieczystą. Przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku.

Pojęcia

 • Karencja - okres w którym spłacane są odsetki.
 • Kredyt preferencyjny - kredyt z dopłatami budżetu państwa wykorzystywany jako instrument sterowania rolnictwem. Stanowi pośrednią formę dofinansowania rolnictwa z budżetu państwa. Minusy: zniekształcają rachunek ekonomiczny i nie zabezpieczają przed wykorzystaniem środków.
 • Skonto - procentowy upust udzielony od sumy rachunku w zamian za wcześniejszą zapłatę w ramach określonego terminu. Wykonujemy przy kredytach lub rozliczeniach warunków płatności dostawcy towarów.